تیم شما کدام شاخص را دنبال می کند؟

آیا در تلاش هستید تا مهمترین شاخص را برای ارزیابی کار خود انتخاب کنید؟

برای این منظور شما میتوانید از ارزیاب JadooBI استفاده کنید و تنها با ۳ کلیک به شاخص دلخواه خود برسید

شروع